Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Η ESLS αναλαμβάνει την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος από το υπουργείο υγείας της Βουλγαρίας για Γιατρούς, Οδοντίατρους και φαρμακοποιούς. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος είναι το ποιο σημαντικό πιστοποιητικό για την αναγνώριση των επαγγελματικών σας δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Τι περιλαμβάνει η υπηρεσία?

  • Τοποθέτηση της σφραγίδας της Χάγης στο Πτυχίο και  την αναλυτική βαθμολογία
  • Σύνταξη βεβαιώσεων και εξουσιοδοτήσεων
  • Κατάθεση του φακέλου στο υπουργείου υγεία της χώρας προέλευσης του Πτυχίου
  • Τοποθέτηση της σφραγίδας της Χάγης στην βεβαίωση άδειας άσκησης επαγγέλματος
  • Αποστολή του τελικού φακέλου στον πελάτη
  • Υποστήριξη για κατάθεση του φακέλου για εγγραφή στις κατά τόπου υπηρεσίες

Προσοχή

Οι μεταφράσεις των δικαιολογητικών πραγματοποιούνται από το μεταφραστικό τμήμα του υπουργείου εξωτερικών ή από δικηγόρο που έχει δικαίωμα επικυρώσεις στην γλώσσα προέλευσης  των εγγράφων.